Darowizny

Darowizny na cele kościelne

Parafie nie znajdują się w wykazie Organizacji Pożytku Publicznego i dlatego nie można w deklaracji podatkowej przeznaczyć 1% w ramach OPP na rzecz naszego kościoła.
Darowizny na Kościół mogą dotyczyć różnych celów. Odliczenie od dochodu dotyczy jednak wyłącznie darowizn:
- na cele charytatywno-opiekuńcze,
- na cele kultu religijnego.

1. Darowizny dokonane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym. Takie darowizny mogą być odliczane w całej wartości, nawet do 100% osiągniętego dochodu.
Do działalności takiej zaliczane jest: prowadzenie szpitali, domów opieki, noclegowni dla bezdomnych, jadłodajni, pomoc dzieciom z ubogich rodzin, organizacja wypoczynku dla dzieci będących w potrzebie.

2. Darowizny na cele kultu religijnego są przeznaczane na przykład na remonty i budowy kościołów, pomników religijnych, bieżące wydatki kościoła oraz całej parafii.
Darowizny te podlegają odliczeniu limitowanemu, wraz z innymi darowiznami (na cele krwiodawstwa, na cele pożytku publicznego) i nie mogą łącznie stanowić więcej niż sześć procent dochodu.
Bardzo istotne jest, aby darowizna na Kościół była odpowiednio udokumentowana. Oznacza to, że powinna ona zostać wpłacona na konto kościelnej osoby prawnej, gdyż to właśnie dowód wpłaty stanowi podstawę odliczenia.
Podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w deklaracji podatkowej wskazując wartość darowizny, wartość odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres.
Powyższe dane wpisuje się do załącznika do deklaracji podatkowej – PIT-O – w części D. Do deklaracji nie trzeba załączać dowodu wpłaty, udostępnić go należy w przypadku wezwania ze strony Urzędu Skarbowego.

Darowizny na remont kościoła parafialnego można wpłacać na konto bankowe:
Parafia Rzymskokatolicka
Świętej Marii Magdaleny w Chorzowie

ul. Bożogrobców 31
41-503 Chorzów
numer konta: 97 1050 1214 1000 0090 3046 1876

LICZYMY NA ZROZUMIENIE LUDZI DOBREJ WOLI I POMOC W REALIZACJI PODJĘTEGO, TRUDNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.